Skip to content

Právní služby

Na které oblasti se specializuji

Poskytuji komplexní právní poradenství k otázkám souvisejícím se závěrem života a smrtí. 

Pacientům, jejich rodinám a pečujícím nabízím právní pomoc v souvislosti s předběžným prohlášením, dříve vysloveným přáním, zástupným rozhodováním, omezením svéprávnosti, vyřízením žádosti o příspěvek na péči nebo rozhodováním o provedení pitvy nebo využití těla zemřelého pro účely výzkumu nebo transplantace. Pozůstalým nabízím právní pomoc v dědickém řízení, ve sporech týkajících se pohřbení jejich blízkého a v souvislosti s vyřízením žádosti o sociální příspěvky.

Zcela specificky se věnuji problematice perinatální ztráty a perinatální paliativní péče. Poskytuji právní podporu rodinám, které utrpěly perinatální ztrátu. Spolupracuji s Perinatálním hospicem Dítě v srdci a organizací UNIPA (Unie porodních asistentek) v rámci projektu Perinatální ztráta.

Právní pomoc nabízím také pacientům s Alzheimerovou nemocí nebo jinou formou demence a jejich blízkým. Spolupracuji s Alzheimer nadačním fondem a Nadačním fondem Seňorina. Působím v Alzheimer point, poradně pro pečující a osoby s kognitivní poruchou.

Potřebujete poradit? Napište mi nebo zavolejte.

Poskytuji právní podporu nově vznikajícím nebo již fungujícím mobilním a lůžkovým hospicům.

Mojí snahou je poskytovat právní službu tak, aby měla pro hospice praktické využití a v důsledku přispívala ke zlepšení kvality péče o pacienty v závěru života.

V rámci spolupráce s hospici řeším právní otázky související se získáním oprávnění k poskytování péče a uzavřením smluv se zdravotními pojišťovnami, informovanými souhlasy a smlouvami na poskytování péče, hospitalizací pacientů bez souhlasu a probíhajícími detenčními řízeními. Hospicům pomáhám smluvně ošetřit spolupráci s domovy pro seniory a nemocnicemi, zapojení dobrovolníků do péče o pacienty nebo realizaci odborných stáží.

Hospicům nabízím celodenní právní semináře, právní audit, podporu v implementaci změn a průběžnou právní podporu k aktuálně řešeným otázkám. Potřebujete pomoc? Napište mi.

Ve spolupráci s klinikou paliativní medicíny VFN, Centrem pro rozvoj paliativní péče a Domácím hospicem Cesta domů nabízím vzdělávání pro nemocniční paliativní týmy, lékaře se specializací v paliativní medicíně a zdravotníky i nezdravotníky se zájmem o právní otázky související s péčí o pacienty v závěru života.

Dlouhodobě se specializuji na poskytování právního poradenství pacientům a jejich rodinám v souvislosti s náhradou újmy na životě a zdraví.

Zastupuji pacienty a jejich rodiny při podání stížnosti, v disciplinárním řízení před Českou lékařskou komorou, v mimosoudním jednání s poskytovateli zdravotních služeb a v občanskoprávních sporech. Specificky se věnuji případům náhrady újmy na zdraví nebo životě novorozených dětí způsobených nesprávně vedeným porodem a náhradě újmy vzniklé v důsledku povinných očkování.

Nabízím právní podporu pacientům a jejich blízkým v souvislosti s ochranou pacientských práv, včetně práva na přítomnost blízkého ve zdravotnickém zařízení, práva na důstojné zacházení nebo ochranu soukromí. Právní pomoc poskytuji také pacientům nedobrovolně hospitalizovaným v psychiatrických léčebnách.

Hledáte právní pomoc?

Zastupuji pacienty ve sporech se zdravotními pojišťovnami o mimořádnou úhradu léčby podle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Provedu Vás celým procesem od podání žádosti, přes podání odvolání, až po zastoupení v soudním sporu u Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu v Brně.

Během své advokátní praxe jsou se podílela již na více než desítce případů, kdy se nám podařilo uspět a pro pacienta vybojovat úhradu léčby. Mnohá přelomová rozhodnutí Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu byla vydána právě v případech, na nichž jsem se podílela.

Barbora Steinlauf - úhrada léčby

K tématu mimořádné úhrady léčby dle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění přednáším na odborných konferencích, organizuji semináře pro laickou i odbornou veřejnost a poskytovatele zdravotních služeb, kteří mají v péči pacienta s potřebou mimořádné úhrady.

Potřebujete se poradit? Jsem Vám k dispozici.