Skip to content

Informace o zpracování osobních údajů

1) Advokát zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou potřebné pro řádné poskytování právních služeb a dodržení zákonných povinností. Advokát tak shromažďuje osobní údaje svých klientů, potencionálních klientů a případně třetích osob (např. protistrany) nezbytné pro kvalitní poskytování právních služeb. S osobními údaji nakládá v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

2) Při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

3) Advokát zpracovává u Klienta zejména následující osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“):  

a) adresní a identifikační údaje Klienta (např. jméno a příjmení, datum narození / identifikační číslo, adresa bydliště / sídlo, emailová adresa, telefonní číslo a číslo účtu, datum narození); 

b) popisné údaje Klienta (dle oblasti, v níže jsou právní služby poskytovány – např. údaje o zaměstnání, o vzdělání, o majetku, skutkovém základu věci/sporu apod.)

Advokát dále může na základě této Smlouvy a dle povahy poskytovaného poradenství (předmětu věci) zpracovávat i osobní údaje třetích osob (předané Klientem či získané v průběhu poskytování právních služeb) či zvláštní kategorii osobních údajů (např. údaje o zdravotním stavu, o členství v odborech apod.) anebo osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.

4) Účel a právní základ po zpracování: Advokát zpracovává Osobní údaje za účelem poskytování právních služeb na náležité úrovni a případně za účelem zasílání obchodních sdělení o službách Advokáta, přičemž právním základem pro zpracování Osobních údajů je:

a) plnění smlouvy Osobní údaje zpracovává Advokát pro účely plnění této Smlouvy. Osobní údaje získané od Klienta či při plnění Smlouvy jsou zpracovávány pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro řádné poskytování právních služeb.

b) plnění právní povinnosti Na základě plnění právní povinnosti zpracovává Advokát Osobní údaje v rámci poskytování právních služeb zejm. v těchto případech:
(i) při povinnosti identifikace či kontroly klienta či jiné osoby na základě zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti;
(ii) při prohlášení o pravosti podpisu či při vedení dokumentace či klientského spisu (včetně minimální doby uchování dokumentace), případně při plnění jiných povinností advokáta dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a souvisejících stavovských předpisů;
(iii) při náležitostech vyúčtování právních služeb a minimální doby uchování příslušných účetních/daňových dokladů dle daňových zákonů a zákona o účetnictví.

c) oprávněný zájem Advokáta Adresní a identifikační osobní údaje Klienta může Advokát použít pro zasílání newslettterů informujících o nové legislativě či judikatuře, nabídky svých služeb a případně pro zasílání jiných obchodních sdělení souvisejících s činností Advokáta. Toto zpracování je založeno na oprávněném zájmu Advokáta informovat Klienta o novinkách v právu a nabídnout Klientům na základě stávající spolupráce či zájmu o spolupráci své služby.

5) Doba uložení Osobních údajů: Osobní údaje shromážděné v rámci poskytování právních služeb uchovává Advokát v souladu s právními a stavovskými předpisy, a s přihlédnutím k délce a běhu subjektivních a objektivních promlčecích lhůt dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, po dobu 10 let od ukončení poskytování právních služeb. Po uplynutí doby uvedené výše mohou být Osobní údaje – v případě probíhajícího řízení/kontroly/šetření – uchovávány ještě po dobu potřebnou pro uplatnění či výkon práv Advokáta, případně pro uplatnění či výkon práv klientů Advokáta. Po uplynutí úložní doby jsou všechny Osobní údaje bezpečně zlikvidovány.

6) Příjemci Osobních údajů: K Osobním údajům, které v rámci poskytování právních služeb Klientovi Advokát, mají přístup (ke všem Osobním údajům) poskytovatel služeb IT (práva sítě) a poskytovatel služeb softwarového řešení pro vedení spisů a klientskou agendu jako zpracovatel. V omezeném rozsahu (adresní a identifikační údaje Klienta) má k Osobním údajům přístup rovněž další zpracovatel, účetní, a případně daňový poradce Advokáta.

Všechny výše uvedené subjekty jsou zavázány mlčenlivostí ve vztahu k Osobním údajům Klienta. Všichni zpracovatelé poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření pro zajištění dostatečné úrovně zabezpečení Osobních údajů.

Osobní údaje mohou být – dle povahy právní služby – rovněž zpřístupněny v souladu se zájmy Klienta a za účelem určení, výkonu či obhajoby právních nároků Klienta, třetím osobám, zejména protistranám v rámci jednání, soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům apod.

Osobní údaje ani jakékoliv jiné údaje zpracovávané v rámci poskytování právních služeb nepředává Advokát do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, pokud (i) o to Klient výslovně nepožádá anebo (ii) pokud nemá k takovému předání právní povinnost či neexistuje rozhodnutí státního či cizího orgánu, které je na území ČR ve vztahu k Advokátovi vynutitelné a je povinna se jím řídit.

7) Práva Klienta ve vztahu k Osobním údajům: Na základě žádosti, kterou může Klient u Advokáta uplatnit e-mailem na adrese: advokat@barborasteinlauf.cz a/nebo písemně/osobně na adrese Fetrovská 893/29, 160 00 Praha 6 může Klient uplatňovat svá práva plynoucí z Nařízení (specifikovaná níže).

Pro účely identifikace a ověření totožnosti Klienta je v žádosti nutno uvést alespoň jméno a příjmení, telefon a email. Advokát je oprávněn – dle zhodnocení rizika újmy, která by hrozila v případě nesprávné identifikace – ověřit si totožnost Klienta jiným způsobem, např. zasláním kontrolního e-mailu/SMS s žádostí o odpověď na e-mailovou adresu/telefonní číslo poskytnuté v této Smlouvě, či výzvou k doložení dalších informací o osobě Klienta.

Na žádost Klienta, v níž uplatní svá práva uvedená níže, informuje Advokát Klienta o přijatých opatřeních anebo o důvodech, proč jeho žádosti nemůže vyhovět, a to nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůta pro vyřízení žádosti může být prodloužena, zejména je-li vyřízení žádosti složitější či vyřizuje-li Advokát větší množství žádostí, o další dva měsíce.

Veškerá sdělení a vyjádření jsou Advokátem poskytována bezúplatně. Pokud by však žádost byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména by se opakovala, je Advokát oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací (náklady kopírování, užití poštovních služeb apod.).

a) Právo vznést námitku: Klient má právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, pokud je toto zpracování prováděno pro účely oprávněných zájmů (např. v souvislosti se zasíláním informačních newsletterů či jiných obchodních sdělení Advokáta).

b) Právo na přístup k osobním údajům: Právem Klienta je sdělení, zda jsou jeho Osobní údaje zpracovávány a pokud ano, tak za jakým účelem jsou zpracovávány, jaké kategorie dotčených Osobních údajů jsou zpracovávány, kdo jsou příjemci nebo kategorie příjemců, jaká je doba uchování Osobních údajů, jaká jsou práva Klienta, o možnosti podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, z jakého zdroje má Advokát Osobní údaje a zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování a dále informace a záruky v případě poskytnutí Osobních údajů do třetí země. Klient má právo na poskytnutí kopie Osobních údajů.

c) Právo na opravu: Klient má právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných Osobních údajů.

d) Právo na výmaz: Klient má právo na výmaz Osobních údajů, které se jej týkají, pokud jsou pro to splněny podmínky dle Nařízení. Zejména musí být Osobní údaje vymazány, pokud nejsou pro účel(y), pro který/é byly shromážděny či zpracovávány nadále potřebné, nebo pokud výmaz ukládá právo Unie nebo ČR.

e) Právo na přenositelnost: Klient má právo požadovat, aby Advokát poskytl jeho Osobní údaje jemu nebo jinému správci. V takovém případě jsou příslušné Osobní údaje předány ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Právo na přenositelnost Osobních údajů vzniká pouze v případě, že jde o údaje, které byly Advokátovi poskytnuty Klientem (i) na základě smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení) nebo souhlasu se zpracováním (čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení) a (ii) jejichž zpracování se provádí automatizovaně.

f) Právo na omezení zpracování: V případech stanovených v Nařízení má Klient právo na omezení zpracování Osobních údajů, které se jej týkají. Toto právo může uplatnit například, pokud popírá přesnost Osobních údajů (na dobu potřebnou k ověření přesnosti) či v případě, kdy Advokát již Osobní údaje nepotřebuje, ale Klient je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

g) Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů: Klient má právo se svým podnětem nebo stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č. 234 665 111, email: posta@uoou.cz, který je dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů.