Skip to content

Vzdělávání

Jaké kurzy a semináře nabízím

Právo a paliativní péče

Právo a paliativní péče je prvním kurzem svého druhu věnovaným právním otázkám souvisejícím s poskytováním péče v závěru života.  

Kurz je koncipován jako dvoudenní, s intenzivním zapojením účastníků do výuky. Cílovou skupinou jsou zdravotničtí i nezdravotničtí pracovníci, kteří se ve své praxi setkávají s otázkami jako jsou:

„Jak posoudit, zda je pacient kompetentní k rozhodování?“
„Mohou rodinní příslušníci za pacienta odmítnout léčbu, včetně např. provedení amputace v závěru života pacienta, zahájení umělé hydratace a výživy apod.?“
„Musíme vyžadovat souhlas pacienta s paliativní sedací?“
„Jaké náležitosti musí mít dříve vyslovené přání, aby bylo platné?“
„Jak se právo dívá na rozlišení nezahájení a ukončení přístrojové podpory?“
„Co pro nás znamená, když máme pacienta v detenci?“
„Jsme povinni informovat rodinu o tom, že pacienta nebudeme resuscitovat?“

Teoretická výuka bude hojně doplněna analýzou kazuistik, včetně kazuistik z pracovišť jednotlivých účastníků kurzu.

Cílem kurzu je:

  • seznámit účastníky se současnou právní úpravou související s uvedenými tématy, 
  • upozornit na kontroverzní otázky vyvolávající právní nejistotu a
  • společně s účastníky kurzu se zamyslet, jakým způsobem lze situacím právní nejistoty předcházet.

Chcete se o kurzu dozvědět více? Napište mi na advokat@barborasteinlauf.cz.

Právní seminář pro mobilní a lůžkové hospice

Při přijetí pacienta do péče dáváme pacientovi k podpisu obecný souhlas s poskytováním paliativní péče. Stačí to? 
Nastavujeme nově spolupráci s nemocnicí. Máme s nemocnicí uzavřít písemnou smlouvu? Co by smlouva měla obsahovat a na co si máme dát pozor? 
Na péči o pacienty v domácím prostředí se u nás podílí také dobrovolníci. Jak je to s odpovědností dobrovolníka a našeho hospice v případě, že by dobrovolník, byť neúmyslně, pacientovi ublížil?“

S těmito a mnohými dalšími otázkami se na mne obrací mobilní i lůžkové hospice. Vybrala jsem ty nejčastější a podle nich připravila celodenní seminář. Seminář je prakticky orientovaný.

Máte o seminář zájem? Přáli byste si seminář připravený na míru Vašemu hospici? Napište mi na advokat@barborasteinlauf.cz.

Kroky k právní jistotě v paliativní péči

„Musíme informovat rodinu o tom, že nebudeme pacienta resuscitovat?“
„Jak máme do dokumentace zaznamenat limitaci?“
„Může rodina za pacienta odmítnout chirurgický výkon, např. amputaci končetiny?“
„Co má obsahovat dříve vyslovené přání, aby bylo platné a závazné?“

Kladete si v práci takové otázky a hledáte na ně odpověď? Máte pocit, že se pohybujete v oblasti právní nejistoty?

Nabízíme vám možnost získat základní právní znalost nejen k uvedeným otázkám, vyzkoušet si sepsání konkrétních záznamů ve zdravotnické dokumentaci nebo dříve vysloveného přání a živou diskuzi nad kazuistikami z naší a vaší praxe.

Kurz je určen pro nemocnice a nemocniční paliativní týmy a je vyučován pod záštitou Centra pro rozvoj paliativní péče a Kliniky paliativní medicíny VFN v Praze.

Kurzem Vás budu provázet já společně s MUDr. Ondřejem Kopeckým, primářem Kliniky paliativní medicíny VFN v Praze a předsedou České společnosti paliativní medicíny ČSL JEP.

Chcete si kurz objednat? Napište mi na advokat@barborasteinlauf.cz.

Kurz etického poradenství

Ve spolupráci s Institutem pro etické poradenství ve zdravotnictví organizujeme kurz etického poradenství.

Kurz poskytuje komplexní vzdělávání etickým konzultantům, kteří mohou pro poskytovatele zdravotních služeb vykonávat služby etického poradenství, tj. provádět etická konzilia u pacientů, pečovat o etiku organizace a vzdělávat personál v citlivosti vůči etickým problémům.

Kurz je certifikován u německé Akademie für Ethik. Absolvent kurzu získává kvalifikaci Ethikberater K1 (etický poradce). Kurz je organizován dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, pod záštitou České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Na organizaci se podílí také Interdisciplinary Research Lab for Bioethics Filosofického ústavu Akademie věd ČR.

Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP: https://vzdelavani.paliativnimedicina.cz/…154

Máte-li zájem se na kurz přihlásit, napište mi na advokat@barborasteinlauf.cz.