Skip to content

Stipendijní program Abakus – Díky, že můžem! ✌︎

Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu dnes představuje držitele stipendia pro odborníky v paliativní péči. Mám obrovskou radost, že můžu být mezi nimi. 

Stipendijní podpora nám umožní věnovat se konkrétnímu tématu souvisejícímu s péčí v závěru života. Já jsem si jako téma zvolila problematiku využití právních nástrojů v plánování závěru života. Zní to příliš složitě? Více k tomu vysvětluji v této pasáži z přihlášky do stipendijního programu: 

„Současná legislativa zakotvuje právo pacienta na sepsání dříve vysloveného přání a určení osoby, která za pacienta má rozhodovat v situaci, kdy toho pacient není schopen. Jen velmi malé množství pacientů však tuto možnost využívá. Důvody jsou zřejmě společenské a historické. Pacient v českém prostředí ještě stále zůstává spíše „objektem péče“, nikoliv „subjektem péče“, který by se aktivně a zcela konkrétně podílel na  rozhodování o péči poskytované v závěru života. V praxi se tak velmi často setkávám se situacemi, kdy rozhodování o péči přebírá do svých rukou lékař, aniž by byla skutečně reflektována představa pacienta. Současně v českém prostředí stále převládá představa, že poskytovatel nachází právní bezpečí v rozhodnutí, které je obhajitelné v rovině lege artis/non lege artis posouzení. Jen ve výjimečných případech je diskutována kontroverze daná tím, že lékař, byť lege artis, poskytuje péči navzdory nesouhlasu pacienta nebo jeho rodiny.

Vnímám proto jako velmi důležité edukovat pacienty a jejich rodiny o tom, že existují právní nástroje, které efektivně dokáží zajistit prosazení vůle pacienta a jeho představy o péči v závěru života. Jsem přesvědčena, že „poptávka“ po respektu k pacientovi musí vycházet právě od pacienta a jeho rodiny. Pokud pacienti v tomto ohledu nebudou aktivní, poskytovatelé nebudou mít zásadní důvod měnit svůj přístup.“

Chcete se o tématu dozvědět více? Budu se těšit na Vaše zprávy nebo Vás ráda přivítám v některém ze svých kurzů.