Skip to content

Povinné očkování proti Covid-19

Ve Sbírce zákonů dnes byla vyhlášena novelizovaná vyhláška o očkování proti infekčním nemocem. Vyhlášené znění vyhlášky nově zařazuje mezi povinná očkování také očkování proti covid-19.  

Povinnost dopadá na dvě základní skupiny osob – fyzické osoby starší 60 let a vymezené typy subjektů a jejich zaměstnance. Z druhé skupiny lze pro příklad uvést osoby poskytující zdravotní služby a zaměstnance poskytovatelů zdravotních služeb nebo osoby podílející se na poskytování služeb sociálních.

Co vyhláška znamená pro zaměstnance, zaměstnavatele a osoby starší 60 let?

1. zaměstnanci v režimu § 10a vyhlášky (mimo jiné osoby poskytující zdravotní a sociální služby, zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb a další) 

Vyhláška nově mezi tzv. zvláštní očkování řadí očkování proti covid-19. Zvláštní očkování podobně jako očkování pravidelná a mimořádná, jsou povinná. Povinnost podrobit se zvláštnímu očkování vyplývá z § 46 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví. Ten říká: „Prováděcím právním předpisem stanovené fyzické osoby a fyzické osoby, které mají být zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění, jsou povinny podrobit se ve stanoveném rozsahu stanovenému druhu zvláštního očkování.“

Dle § 10a novelizované vyhlášky jsou mezi osoby povinné podrobit se zvláštnímu očkování zařazeny také „osoby, které poskytují zdravotní služby nebo jsou zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb.“ Z formulace vyplývá, že se jedná o všechny zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb, bez ohledu na jejich pracovní zařazení.

Je zaměstnanec postižitelný za nepodrobení se očkování proti covid-19?

Dle § 92k zákona o ochraně veřejného zdraví, se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že se „před zařazením na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění nepodrobí stanovenému zvláštnímu očkování.“ Z formulace tohoto ustanovení mi vyplývá, že zaměstnanec, který se nepodrobí očkování proti covid-19, podle novelizované vyhlášky NEbude postižitelný pro přestupek, protože dle dikce § 46 odst. 1 zákona je „fyzickou osobou, která je povinna podrobit se stanovenému druhu zvláštního očkování“, nikoliv „fyzická osoba zařazená na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění“. Nejsem si jistá, zda to takto Ministerstvo zdravotnictví zamýšlelo, nebo zda je to jen nedokonalost ve formulaci. Jistě se o tom ještě povede odborná diskuze.

2. zaměstnavatelé (mimo jiné poskytovatelé zdravotních služeb)

Pokud má nyní zaměstnanec poskytovatele stanovenou povinnost podrobit se očkování proti covid-19, stává se očkování nově předpokladem pro výkon sjednané práce. Zaměstnavatel je oprávněn splnění předpokladů pro výkon práce kontrolovat, takže obdobně jako již nyní žádá potvrzení o jiných druzích zvláštních očkování (např. hepatitidě B), bude nyní oprávněn vyžádat si potvrzení o očkování proti covid-19. Pokud zaměstnanec očkován nebude, bude mít zaměstnavatel výpovědní důvodu dle § 52 písm. f) zákoníku práce – nesplnění předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce.

Pro zaměstnavatele platí, že výpověď je zpravidla jeho právem, nikoliv povinností. Tj. ani v případě neočkovaného zaměstnance dle současné rozhodovací praxe soudů zaměstnavatel zřejmě není povinen zaměstnance vypovědět, ALE:

Dle § 92h zákona o ochraně veřejného zdraví, se zaměstnavatel dopustí přestupku tím, že „v rozporu se zákoníkem práce na úseku ochrany zdraví při práci nezajistí, aby práci ve stanoveném případě vykonával pouze zaměstnanec, který má platný zdravotní průkaz nebo se podrobil zvláštnímu očkování anebo má doklad o odolnosti vůči nákaze“. Za přestupek lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč. Přestupkové řízení a ukládání pokut bude mít na starosti krajská hygienická stanice.

Převedení na jinou práci v rámci jednoho zaměstnavatele dle mého názoru není možné, protože očkování proti covid-19 musí mít všichni zaměstnanci poskytovatele bez ohledu na pracovní zařazení. Nicméně, neočkovaný zaměstnanec, kterému nebude z uvedeného důvodu dána výpověď, při nenaplněné požadavku na povinné očkování nebude smět vykonávat práci, bude de facto na překážkách na straně zaměstnance, a to bez nároku na náhradu mzdy.

Přechodná ustanovení vyhlášky uvádí, že zaměstnanec je povinen nechat se očkovat nejpozději do 28. února 2022. Pokud bude do této doby očkován alespoň jednou dávnou, bude další základní očkování a přeočkování probíhat v souladu s časovými rozestupy danými souhrnem údajů o vakcíně.

3. fyzické osoby v režimu dle § 8 vyhlášky (osoby nad 60 let)

Novelizovaná vyhláška nově řadí očkování proti covid-19 i mezi tzv. pravidelná očkování, a to ve vztahu k osobám starším 60 let. Povinnost k podrobení se očkování proti covid-19 vyplývá opět z § 46 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Fyzická osoba, která se očkování nepodrobí, je postižitelná pro přestupek dle § 92k odst. 6 zákona o ochraně veřejného zdraví. Přestupky projednávají krajské hygienické stanice. Za přestupek lze uložit pokutu ve výši do 10 000 Kč.

Dle přechodných ustanovení je třeba nechat se očkovat opět nejpozději do 28. února 2022.