Skip to content

Co říká ombudsman k provádění interrupcí občankám EU?

Veřejný ochránce práv vydal stanovisko, ve kterém vyjadřuje přesvědčení, že ze zákona o umělém přerušení těhotenství a jeho prováděcí vyhlášky, jakož i z příslušných pravidel práva Evropské unie plyne, že interrupci je možné legálně v Česku provést jak cizinkám, které jsou občankami Evropské unie bez ohledu na to, jestli jsou zde usazené (tedy je nerozhodné, zda mají trvalý či přechodný pobyt, popřípadě jsou v Česku jen krátkodobě), tak občankám třetích států, mají-li v Česku nějaké pobytové oprávnění. 

Velmi výstižně se vyjadřuje také k riziku trestního postihu, které zaznívá ve vyjádření České lékařské komory. Veřejný ochránce práv uvádí: 

„Závěrem si dovoluji vyjádřit následující úvahu k otázce možného postihu v trestním řízení pro zdravotnické pracovníky, kteří by provedli interrupci v souladu se závěrem Ministerstva zdravotnictví. V situaci, kdy připustíme, že existuje více možných výkladů zákona o umělém přerušení těhotenství a zdravotničtí pracovníci by se řídili jedním z nich, který navíc oficiálně podpořilo Ministerstvo zdravotnictví jako gestor právní úpravy, považuji vedení trestního řízení pro trestný čin nedovoleného přerušení těhotenství za vysoce nepravděpodobné. Případné odsouzení by v takové situaci bylo v rozporu se základní zásadou trestního práva, podle které není možné za trestný čin považovat skutek, který není zákonem jednoznačně zakázán (nullum crimen sine lege certa). Domnívám se proto, že argument hrozícím trestním řízením, který zazněl v odpovědi na dotaz v časopise Tempus Medicorum, je nepřípadný.“

V závěru stanoviska ombudsman vyzývá prezidenta České lékařské komory, aby přehodnotila svůj právní názor, neboť tento dle jeho názoru neobstojí a nepřímo tak navádí poskytovatele zdravotních služeb k postupu, který není v souladu s právem. Změnu právního názoru by Česká lékařská komora měla zveřejnit podobně jako dřívější právní názor tak, aby byl pro odbornou veřejnost dostupný a dohledatelný.

Rock on!

Celé stanovisko si můžeme přečíst zde: https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/9516