Skip to content

Komentář k zákonu o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

Ode dneška je k zakoupení náš komentář k zákonu o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. 

Barbora Steinlauf - publikace

Co zákon upravuje? Jak vyplývá z jeho názvu, zákon zakotvuje možnost domáhat se na státu náhrady újma, která očkovanému nebo osobě blízké vznikla v důsledku podrobení se povinnému očkování. Tato možnost do přijetí zákona v právním řádu chyběla. Jedná se přitom o možnost zcela zásadní z hlediska ústavně garantovaného práva na náhradu újmy vzniklé zákrokem, který je pacient nucen podstoupit.